Kamis, 20 Maret 2008

PENYIKSAAN UMAT KRISTEN PADA ZAMAN ANTIKRISTUS

PENYIKSAAN UMAT KRISTEN PADA ZAMAN ANTIKRISTUS

Saat penggenapan pendahuluan sudah terjadi dalam dunia lama. Justru kita hidup dalam ketegangan dan persengketaan antara dua zaman. Anak-anak Kerajaan (Matius 13:38 )masih hidup dalam dunia jahat (Galatia 1:4) yang mengalami kegelapan, kefanaan dan kuasa Iblis (Efesus 2:2-3). Sedang Allah yang berdaulat ialah Raja segala bangsa (Wahyu 15:3), Ia masih membiarkan Iblis menjalankan pengaruh sehingga Iblis disebut ilah zaman ini (2 Korintus 4:4). Walaupun Kristus melalui kematian dan kebangkitan-Nya, telah mengalahkan kekuasaan Iblis (Yohanes 12:31; Ibrani 2:14), namun selama dunia ini ada, Iblis akan terus menentang tujuan pelepasan Allah dan menganiaya umat Allah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah zaman ini, mencerminkan perang rohani antara kejahatan Iblis dan Kerajaan Allah (Wahyu 12). Umat Allah dalam zaman ini bersifat umat akhir zaman, sebab mereka sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam Kerajaan Anak Allah, yaitu Kristus (Kolose 1:13). Mereka telah mengalami suatu kuasa yang mengubah, dan berdasarkan itu mereka tidak lagi dalam kekuasaan dunia ini (Roma 12:2); mereka hidup dalam pengharapan yang mantap akan penggenapan purna (Roma 5:2; 8:18; Efesus 4:4; Kolose 1:5,27). Kendati demikian, karena masih hidup dalam dunia lama, pada dasarnya mereka senantiasa terbuka terhadap penganiayaan (Matius 13:21; Yohanes 16:33; Kisah 14:22; Roma 12:12) dan perlawanan dari pihak Iblis (2 Korintus 11:4; 12:7; Efesus 6:11-12; 1 Petrus 5:8 ).


* Matius 13:38
ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat.

* Galatia 1:4
yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita.

* Efesus 2:2-3
2:2 Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
2:3 Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.

* Wahyu 15:3
Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, bunyinya: "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa!

* 2 Korintus 4:4
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah.

* Yohanes 12:31
Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini: sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan ke luar;

* Ibrani 2:14
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut;

* Kolose 1:13
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih;

* Roma 12:2
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

* Roma 5:2
Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.

* Roma 8:18
Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.

* Efesus 4:4
satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu,

* Kolose 1:5,27
1:5 oleh karena pengharapan, yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil,
1:27 Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan!


* Matius 13:21
Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.

* Yohanes 16:33
Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia."

* Kisah 14:22
Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan, bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara.

* Roma 12:12
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa

* 2 Korintus 11:4
Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain dari pada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain dari pada yang telah kamu terima atau Injil yang lain dari pada yang telah kamu terima.

* 2 Korintus 12:7
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri


* Efesus 6:11-12
6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;
6:12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.

* 1 Petrus 5:8
Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya


Perlawanan Iblis yang sepanjang masa terhadap Kerajaan Allah akan memuncak dalam penampilan suatu sosok pada akhir zaman, yang dilukiskan dengan berbagai istilah sebagai pembinasa keji (Matius 24:15 bandingkan dengan Daniel 11:31; 12:11) manusia durhaka (2 Tesalonika 2:3), dan binatang (Wahyu 13:1). Ia akan diilhami dan diberi kuasa oleh Iblis untuk melakukan tanda-tanda yang menakjubkan (2 Tesalonika 2:9; Wahyu 13:3,13) untuk memikat kekaguman umat manusia. Dia akan merupakan penguasa politik yang akan memagai agama demi tujuannya yang bersifat menghujat Allah, dengan menuntut manusia beribadah kepadanya dan bukan kepada Allah (2 Tesalonika 2:4; Wahyu 13:8,12). Ia akan menuntut ketaatan mutlak - baik berupa agama maupun politik dari warga negaranya, dan akan mengenakan sanksi ekonomi untuk memaksakan kepatuhan.


* Matius 24:15
"Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel -- para pembaca hendaklah memperhatikannya --

* Daniel 11:31
Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan.

* Daniel 12:11
Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada seribu dua ratus dan sembilan puluh hari.

* 2 Tesalonika 2:3,4,9
2:3 Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa,
2:4 yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
2:9 Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu,

* Wahyu 13:1, 3,8, 12, 13
13:1 Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh; di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.
13:3 Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu.
13:8 Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.
13:12 Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh.
13:13 Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang.


Orang-orang yang tidak mau tunduk akan dianiaya dengan keji sekali oleh Antikristus (Matius 24:21; Wahyu 13:7). Begitu ganasnya siksaan dahsyat itu (Matius 24:21), sehingga Allah akan campur tangan untuk mempersingkat hari-hari itu (Matius 24:22) demi keselamatan orang-orang pilihan. Mereka yang tetap teguh pada iman mereka dalam Kristus, yang menolak untuk menyembah binatang itu, akan menang terhadapnya, baik dalam kematian atau dalam maut martir sekalipun (Wahyu 15:2).


* Matius 24:21,22
24:21 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.
24:22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.

* Wahyu 13:7
Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa.

* Wahyu 15:2
Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah


Penampilan Antikristus dan penyiksaan orang-orang kudus merupakan serangan terakhir dari Iblis terhadap umat Allah. Sebelum itu Antikristus dilukiskan dalam beberapa saat yang pelik pada perjalanan sejarah umat Allah yang sedang ditebus: pada waktu penyiksaan di bawah Antiokhus Epifanes pada tahun 169 sM; pada waktu keruntuhan negara Yahudi oleh Roma (Daniel 9:26b; Lukas 21:20-24); pada waktu penyiksaan gereja perdana (Wahyu 13). Dapat dikatakan, Antikristus adalah suatu gejala akhir zaman, yang tampak baik pada akhir zaman maupun sepanjang sejarah manusia (1 Yohanes 2:18,22; 4:3). Hal ini - bahwa gejala-gejala akhir zaman tampil sepanjang sejarah manusia - ialah ciri khas eskatologi Alkitab.


* Daniel 9:26b
….Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.

* Lukas 21:20-24
21:20 "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat.
21:21 Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota,
21:22 sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis.
21:23 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu! Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini,
21:24 dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu."

* 1 Yohanes 2:18,22
2:18 Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.
2:22 Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak.

* 1 Yohanes 4:3
dan setiap roh, yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.


Masa penyiksaan ini akan menyaksikan pula permulaan penghakiman Allah atas Iblis dan pengikutnya. Wahyu menerangkan penghakiman ini di bawah bentuk lambang, seperti tujuh sangkakala (Wahyu pasal 8-9) dan tujuh cawan (Wahyu 16). Hukuman ini terdiri dari tulah dan malapetaka yang menyatakan murka Allah (Wahyu 15:1,7; 16:19), ditujukan kepada binatang itu dan para penyembahnya. Sebelum hukuman ini mulai diberlakukan, Allah akan memeteraikan umat-Nya (Wahyu 7:1-8 ) yang akan dilindungi dari murka-Nya dan akan terlindung dalam perjuangan yang mengerikan melawan kekuasaan Iblis, walau mengalami kematian sebagai martir (Wahyu 7:9-17). Banyak ahli melihat dalam Wahyu 7 dua kelompok umat Allah yang berlainan, yaitu keduabelas suku Israel dalam arti harfiah, dan orang banyak yang tidak terkira dari Gereja Kristen. Tapi ahli yang lain, dengan alasan bahwa daftar kedua belas suku yang disebut dalam Wahyu 7:1-8 tidak pernah muncul di tempat lain dalam Alkitab (dalam Wahyu 7 ini suku Dan tidak termasuk, walaupun tercakup dalam Yehezkiel 48:1, barangkali merupakan latar belakang pemikiran penulis Wahyu) ,menafsirkan nas ini sebagai nubuat simbolis tentang perlindungan secara rohani terhadap gereja, yaitu Israel sejati (bandingkan dengan Wahyu 2:9).


* Wahyu 15:1,7
15:1 Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib: tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah.
15:7 Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya.

* Wahyu 16:19
Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murka-Nya.


* Wahyu 7:1-17
(terlalu panjang jika dikutip)


* Wahyu 2:9
Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu -- namun engkau kaya -- dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian: sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis.

Tidak ada komentar:

HTML/JavaScript